| The label

Oferta firmy skupia się na opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań technologicznych do zabezpieczenia materiałów na bazie tworzyw sztucznych lub gotowych wyrobów. Służą one do ich identyfikacji i ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Firma wdraża także nowoczesne metody do optymalizacji procesów polimeryzacji, a także aplikacji powłok stosowanych w przemyśle. W ofercie firmy znajdują się również specjalistyczne usługi laboratoryjne.

InnovaLab oferuje unikalną technologię chemicznego znakowania materiałów na bazie tworzyw sztucznych, dostosowaną do potrzeb klienta. W jej skład wchodzą specyficzne znaczniki do zabezpieczenia materiałów o określonej jakości oraz metody weryfikacji wraz z odpowiednim systemem detekcji. Wdrażamy również systemy do niedestrukcyjnego pomiaru grubości powłok oraz oferujemy usługi w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej. Nasze rozwiązania zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby rynku i opierają się na wieloletnich badaniach.

Specyfika naszych klientów wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia – naszym zadaniem jest rozwiązanie problemu zgłaszanego przez kontrahentów. Stąd też proces dostosowania technologii w pierwszej kolejności oznacza jego wnikliwą analizę. Drugim etapem jest przygotowanie rekomendacji a następnie wdrożenie najlepszego, optymalnego systemu identyfikacji produktu.

Niezależnie od powyższego, InnovaLab realizuje usługi doradcze w zakresie przetwórstwa polimerów, analizy i korekty procesów sieciowania polimerów przemysłowych, realizacji projektów R&D oraz zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem.

Spółka InnovaLab powstała w wyniku dofinansowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Technologie InnovaLab opierają się na na doborze odpowiednich znaczników. Wprowadzone w bardzo niewielkim stężeniu do materiału, nie zmieniają jego charakterystyki fizyko-chemicznej, mogą zostać zidentyfikowane wyłącznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi, dostarczając pożądanych informacji o produkcie lub procesie.

Kompleksowe systemy, w skład których wchodzą unikatowe znaczniki do zabezpieczenia materiałów o określonej jakości i metody ich weryfikacji uzupełnia mobilne, miniaturowe urządzenie do ich detekcji.

Rozproszony znacznik w całej objętości materiału na poziomie molekularnym, staje się pewnego rodzaju kodem DNA producenta. Znacznik nie zmienia wyglądu zewnętrznego oraz charakterystyki fizyko-chemicznej znakowanego materiału. Nie jest również widoczny gołym okiem. Znakowanie chemiczne może być zastosowane na etapie produkcji lub przetwarzania materiału (etap mieszania, tłoczenia, wtryskiwania, uszlachetniania). Unikalna struktura znaczników oraz ich niepowtarzalność powodują, że próba ich podrobienia jest praktycznie niemożliwa.

Technologia InnovaLab pozwala na szybkie zweryfikowanie oryginalności użytego materiału, jego zawartości oraz ewentualnej zasadności reklamacji. Jest bezcenną inwestycją dla firm dbających o jakość oryginalnych produktów.

Wprowadzony do materiału, wyselekcjonowany luminofor służy jako znacznik firmowy producenta materiałów o określonych gwarantowanych parametrach („DNA” materiału), w celu odróżnienia wyrobów oryginalnych od ewentualnych podróbek niespełniających wymogów. Biorąc pod uwagę skalę strat finansowych dla firmy w przypadku reklamacji, będącej skutkiem pomyłki pracownika czy po prostu nieuczciwości innych producentów, znakowanie własnych produktów „niewidzialnymi” znacznikami może zabezpieczyć przed stratami i okazać się bezcenną inwestycją.

Odpowiednio dobrane znaczniki oraz metoda ich detekcji umożliwiają nieinwazyjny pomiar grubości nakładanych powłok typu kleje, lakiery, farby, tworzywa sztuczne itp. Technologia ta znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnych grubościomierzy lub kiedy pomiar grubości powłoki jest żmudny, czasochłonny albo wymaga drogich lub skomplikowanych urządzeń. Znaczniki opracowane przez InnovaLab umożliwiają pomiar grubości transparentnych lub półprzezroczystych powłok naniesionych na dowolne podłoże (nie jest wymagana obecność podłoża metalicznego). Pomiar jest nieniszczący i zajmuje kilka minut.

Technologia InnovaLab dostarcza informacji o prawidłowym przygotowaniu komponentów mieszaniny oraz jakości wytworzonego produktu. Możliwe jest zweryfikowanie składu kompozycji dwu lub wielokomponentowych. Przykładowo, technologia może odpowiedzieć na pytanie czy materiał/produkt powstały ze zmieszania dwóch składników wyjściowych nie zawiera zbyt dużej ilości tańszego wypełniacza lub czy mieszanina została sporządzona w odpowiednim stosunku – czego nie widać gołym okiem, a odbija się to na właściwościach fizyko-chemicznych wyrobu lub materiału.

Zastosowanie znaczników do roli czujników molekularnych pozwala na monitorowanie procesów szeroko pojętej polimeryzacji, pod kątem kinetyki utwardzania (np. czasu po którym tworzywo nabiera wymaganej wytrzymałości mechanicznej) oraz wpływu parametrów utwardzania (np. temperatury lub proporcji reagentów) na stopień usieciowania kompozycji polimerowej, a tym samym na właściwości użytkowe produktu końcowego.

Znaczniki mogą zostać wykorzystane do kontroli składu i stopnia spolimeryzowania kompozycji polimerowych, oraz mogą służyć do pomiaru zmian zachodzących w usieciowanych wyrobach (takich jak np. posadzki żywiczne, kleje, kity, laminaty, szpachlówki, lakiery, itp.) w rzeczywistych warunkach użytkowania tych wyrobów (np. procesów dalszej polimeryzacji w warunkach eksploatacji lub innych procesów starzeniowych).

Niezależnie od powyż­szego, oferta InnovaLab obej­muje reali­za­cję kom­plek­so­wych usług dorad­czych z zakresu prze­twór­stwa poli­me­rów, ana­lizy i korekty pro­ce­sów sie­cio­wa­nia poli­me­rów prze­my­sło­wych, reali­za­cji pro­jek­tów R&D oraz zarzą­dza­nia pro­duk­cją i przedsiębiorstwem.

1: Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV-VIS (absorpcja, fluorescencja)

uv-vis-black-comet-

 • spektrofotometr StellarNet BLACK-Comet (zakres pomiarowy 280 – 900 nm)
 • spektrofotometr StellarNet BLUE-Wave (zakres pomiarowy 315 – 730 nm)
 • pomiary absorbancji roztworów w zakresie UV-VIS (lampa halogenowa i deuterowa)
 • 2. Mikroskopia optyczna i fluorescencyjna

  mikroskop

 • mikroskop optyczny Delta Optical Evolution 100 (powiększenia: 40x, 100x, 400x, 1000x) z przystawką do epifluorescencji (lampa rtęciowa + zestaw filtrów UV, V, B, G), zaopatrzony w kamerę CCD i oprogramowanie pozwalające na zliczanie obiektów
 • 3. Pomiary temperatury topnienia

  pomiar-temp-topnienia

 • pomiar temperatur topnienia proszków w zakresie 25 - 400°C (aparat kapilarny Stuart SMP 30)
 • 4. Testy w komorze starzeniowej

  komora-starzeniowa

 • badania w komorze starzeniowej SOLARBOX 1500e wyposażonej w lampę ksenonową wraz z zestawem filtrów outdoor-indoor, z możliwością kontrolowania napromieniowania za pomocą czujnika B.S.T.
 • badania ekspozycji materiałów na promieniowanie słoneczne w warunkach suchych lub mokrych zgodnie z obowiązującymi normami
 • 5. Wprowadzanie dodatków do tworzyw termoplastycznych, uplastycznianie, mieszanie tworzyw sztucznych

  wprowadzanie-dodatkow-1

 • gniotownik ZAMAK MERCATOR VisoMix 30 (maksymalna temperatura pracy - 400 °C, objętość komory 30 cm3)
 • badanie materiałów termoplastycznych (PE, PP, PS, PVC, POM, PET, PMMA, PA)
 • 6. Syntezy na zlecenie w skali laboratoryjnej i półtechnicznej

  syntezy-na-zlecenie-e1455454533222

  • syntezy pod ciśnieniem atmosferycznym w skali laboratoryjnej, w temperaturach - 78 °C – 250 °C, w atmosferze gazu obojętnego, w objętościach 20 – 2000 ml
  • syntezy pod ciśnieniem atmosferycznym w skali półtechnicznej, w temperaturach 25 °C – 120 °C, w atmosferze gazu obojętnego (reaktor szklany o poj. 30 L z płaszczem grzewczym)
  • sączenie próżniowe (nucza filtracyjna o poj. 15 L ze spiekiem G0)
  • destylacja zwykła i próżniowa cieczy organicznych
  7. Projektowanie i opracowywanie syntez związków organicznych

  fotolia_84187705

  • projektowanie syntez nowych związków organicznych
  • poszukiwanie alternatywnych dróg syntezy znanych związków organicznych
  • 1: Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV-VIS (absorpcja, fluorescencja)
  • 2. Mikroskopia optyczna i fluorescencyjna
  • 3. Pomiary temperatury topnienia
  • 4. Testy w komorze starzeniowej
  • 5. Wprowadzanie dodatków do tworzyw termoplastycznych, uplastycznianie, mieszanie tworzyw sztucznych
  • 6. Syntezy na zlecenie w skali laboratoryjnej i półtechnicznej
  • 7. Projektowanie i opracowywanie syntez związków organicznych

  UEfunds

  Spółka InnovaLab otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. “Opracowanie projektu wzorniczego wyrobu InnovaLab – autonomicznego, w pełni przenośnego, zminiaturyzowanego urządzenia do detekcji znaczników oraz opracowanie planu wdrożenia do produkcji wykonanego w ramach Projektu opracowania”, w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015, finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa, o którym mowa w § 18f i 18g Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U.Nr 226, poz. 1651, ze zm.).

  W dzien­niku „Gazeta Wyborcza” uka­zał się obszerny mate­riał na temat firmy InnovaLab i jej zało­ży­cielki, Katarzyny Sawicz

  Historia firmy, jak roz­wija się ten biz­nes i dla­czego rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na inno­wa­cyjne formy zabez­pie­cza­nia róż­nych pro­duk­tów — cały mate­riał o spółce InnovaLab znajdą Państwo na stro­nie „Gazety Wyborczej”.

  Doświadczenie, zaan­ga­żo­wa­nie oraz obszerna wie­dza Katarzyny Sawicz w zakre­sie komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań nauko­wych doce­niono pod­czas postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­nego pre­sti­żo­wego pro­gramu rzą­do­wego „TOP 500 Innovators” gdzie zajęła pierw­sze miej­sce, zdo­by­wa­jąc mak­sy­malną liczbę punk­tów. Konkurowała z 376 kan­dy­da­tami z uczelni, insty­tu­tów badaw­czych, insty­tu­tów Polskiej Akademii Nauk i cen­trów trans­feru tech­no­lo­gii z całej Polski.

  9-tygodniowy pro­gram stażowo-szkoleniowy na naj­lep­szych uczel­niach świata z ran­kingu szan­ghaj­skiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University w Palo Alto, University of California w Berkeley, University of Cambridge. Program ma na celu pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji pol­skich kadr sfery B+R w zakre­sie współ­pracy z gospo­darką, zarzą­dza­nia bada­niami nauko­wymi oraz komer­cja­li­za­cji ich wyników.

  Katarzyna Sawicz, pre­zes spółki InnovaLab opo­wiada w TVN CNBC o łącze­niu niu­an­sów nauki z biz­ne­sem oraz inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii zabez­pie­cza­nia mate­ria­łów przed fał­szer­stwem. Wywiad prze­pro­wa­dzono pod­czas pre­sti­żo­wego, XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Materiał w TVN CNBC można zna­leźć tutaj.

  Zakwalifikowanie się spośród blisko 2000 zgłoszeń do finałowej dwunastki najbardziej innowacyjnych pomysłów i prezentacja innowacyjnej technologii podczas Global Innovator Competition – Palo Alto, Marzec 2012 – dała szanse na przeniesienie inicjatywy na poziom globalny oraz możliwość rozmów z inwestorami.

  16 czerwca podczas Kongresu IMPACT’16 odbyła się Jubileuszowa Gala Konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI EDYCJA 10, podczas której uhonorowano siedem najbardziej innowacyjnych firmy z Małopolski.

  InnovaLab Sp. z o.o. została laureatem konkursu w kategorii Chemia, za technologię chemicznego znakowania materiałów na bazie tworzyw sztucznych w celu ich identyfikacji i ochrony

  W pierwszym etapie Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji dla Małopolski przy Urzędzie Marszałkowskim wskazały 21 rozwiązań o najwyższym potencjale innowacyjności. Następnie w wytypowanych firmach przeprowadzono szczegółowy audyt technologiczny oraz badanie metodą IMPROVE®.

   

   

  Zrzut ekranu 2016-10-31 o 13.15.05

  W październiku bieżącego roku na stronie Gazety Wyborczej ukazała się kampania promocyjna  innowacyjnych firm w Małopolsce. Jako zwycięzcy konkursu „Innowator Małopolski” zostaliśmy zaproszeni do udzielenia wywiadu.Wywiad dostępny jest tutaj

   

   

  Prezes Zarządu, Szef Działu R&D

  Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, dok­tor nauk che­micz­nych. Ukończyła rów­nież Menedżerskie Studia Podyplomowe dla sek­tora B+R na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, oraz stu­dia pody­plo­mowe z zakresu „Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000” na Politechnice Krakowskiej. Specjalizuje się w bada­niach nad zasto­so­wa­niem foto­che­mii w sze­roko poję­tej tech­no­lo­gii two­rzyw sztucz­nych. Przebieg kariery nauko­wej i zawo­do­wej obej­muje wdra­ża­nie w przed­się­bior­stwach nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych zarówno w zakre­sie opty­ma­li­za­cji para­me­trów pro­duk­cji jak i kon­troli i ochrony jako­ści pro­du­ko­wa­nych wyro­bów.

  Katarzyna Sawicz uczest­ni­czyła w 11 kon­fe­ren­cjach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, jest autorką 25 publi­ka­cji nauko­wych oraz współ­au­torką 2 zgło­szeń paten­to­wych. Zwyciężczyni kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów poświę­co­nych pro­mo­wa­niu inno­wa­cyj­nych wyna­laz­ków oraz komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań — „Małopolski Inkubator Pomysłowości”, „Start-up Boot Camp”, „Global Innovator Competition – Palo Alto, Silicon Valley – Global Technology Symposium 2012”. Aktualnie współ­wła­ści­ciel i pre­zes InnovaLab Sp.z o.o. oraz adiunkt na Politechnice Krakowskiej.

  Główny Technolog – Chemik Organik

  Chemik organik. Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. W latach 2003 – 2013 pracował w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. W tym czasie uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących projektowania oraz syntezy nowych związków aktywnych biologicznie. Od 2013 r. związany z InnovaLab. Specjalizuje się w syntezie organicznej, w szczególności związków heterocyklicznych. Współautor 18 publikacji, 4 patentów oraz 3 zgłoszeń patentowych.

  Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszą firmą, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe.

  InnovaLab Sp. z o.o.
  ul. Bobrzyńskiego 14,
  30–348 Kraków

  tel.: +48 12 297 47 92,
  kom.: +48 506 821 251
  E-mail: biuro@innovalab.com.pl

  Zarejestrowano: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000444172, NIP: 679–308-40–34, REGON: 122595600

  Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zarządzać cookies w ustawieniach przeglądarki.